Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw nabór i ewaluacja pracy
 • Biurze Kadr i Szkoleń, Zespół Naboru i Ewaluacji (ZNiE)

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w działaniach związanych z realizacją procedur naboru pracowników do MŚ (projektowanie treści ogłoszeń o pracę, opracowywanie procedur realizacji naborów, udostępnianie i upowszechnianie informacji, administrowanie dokumentacją, przeprowadzanie testów kompetencji miękkich, prowadzenie ewidencji, nadzorowanie poprawność prowadzonych rekrutacji, analizowanie rynku pracy)
 • koordynacja realizację procesów: ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (urzędników i pracowników) oraz pierwszej oceny w służbie cywilnej (nowozatrudnionych pracowników), w tym; wsparcie merytoryczne dla oceniających, wspieranie procesu przepływu informacji, weryfikacja poprawności dokumentacji, administrowanie dokumentacja, dbanie o terminowość, prowadzenie korespondencj
 • koordynacja procesu tworzenia dokumentacji w zakresie Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego pracowników
 • prowadzenie działań związanych z realizacją naborów na wyższe stanowiska pracy w służbie cywilnej w Ministerstwie Środowiska (udział w procedurach naboru, administrowanie dokumentacją, projektowanie treść ogłoszeń, współuczestniczenie w projektowaniu opisów stanowisk, upowszechnianie informacji, ocena formalna ofert jak również ocena kompetencji miękkich kandydatów
 • udział w tworzeniu procedur, zarządzeń, regulaminów w zakresie działania ZNiE
 • udział w projektowaniu narzędzi służących do zarządzania zasobami ludzkimi opracowywanych w Ministerstwie Środowiska
 • zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej informacje na temat działalności merytorycznej BKS

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz (obsługa klientów – osób ubiegających się o pracę)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na parterze budynku, który jest przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z obszaru nauk społecznych, humanistycznych lub prawnych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w HR
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa w zakresie: ustawy o służbie cywilnej, ocen okresowych członków korpusu sc i pierwszej oceny w służbie cywilnej, IPRZ, naboru
  • znajomość zagadnień związanych z ZZL w tym: rozwoju kompetencji pracowników, technik udzielania informacji zwrotnej, badania i oceny kompetencji pracowników, naboru
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • umiejętność współpracy
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • skuteczna komunikacja
  • umiejętności analityczne
  • samodzielność i inicjatywa
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z technik diagnozy psychologicznej za pomocą testów psychometrycznych
 • doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w HR (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w HR znajduje się na stronie http://www.mos.gov.pl/praca
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z technik diagnozy psychologicznej za pomocą testów psychometrycznych

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym BKSsp29/2015

  o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 207, wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy,
  • test znajomości języka angielskiego,
  • zadania praktyczne typu case study,
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej, przeszkolenie z technik diagnozy psychologicznej za pomocą testów psychometrycznych.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.