Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zarządzania informacją oraz komunikacji
 • w Departamencie Analiz i Strategii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie syntetycznych opracowań dla członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w zakresie zadań i działań Departamentu, m.in. w zakresie oceny bieżącej sytuacji, czy prezentacji wyników analiz opracowywanych w Departamencie,
 • dokonywanie analiz dokumentów wpływających do Departamentu oraz prowadzenie spraw wynikających z zakresu zadań Departamentu,
 • pozyskiwanie i gromadzenie informacji służących analizie wybranych interwencji publicznych w obszarze ochrony zdrowia,
 • wykonywanie zadań wspomagających przygotowywanie analiz wybranych dokumentów, w tym projektów regulacyjnych, pod względem jakości informacji,
 • udział w tworzeniu krajowych strategii w zakresie obszaru ochrony zdrowia,
 • przygotowywanie projektów pism związanych z wykonywaniem zadań Departamentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w 2-piętrowym zabytkowym budynku; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się
  w drugim skrzydle budynku na parterze;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • podstawowa wiedza z zakresu organizacji ochrony zdrowia,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
  • umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych,
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • publikacje naukowe z zakresu nauk społecznych lub ekonomicznych,
 • wiedza z zakresu analizy informacji,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu lub oświadczenie kandydatki/kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Departamencie Analiz i Strategii”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej kandydatki/wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,9 do 2,2.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
   w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841,
   w Biurze Kadr 22-63-49-521.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszone zostaną osoby, które spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.