Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Mechanizmów Finansowych w Departamencie Funduszy Europejskich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie na bieżąco działań realizowanych przez beneficjentów projektów MF EOG i NMF, w których pracownik pełni funkcję prowadzącego projekty, w tym uczestniczenie w zawieraniu umowy w sprawie projektu, weryfikacji i akceptacji wystąpień o zmianę warunków realizacji projektów, w celu oceny postępu w realizacji przedsięwzięć i poprawności oraz zasadności dokonywanych wydatków,
 • dokonywanie oceny (jako członek Zespołu Weryfikacji Finansowej Wniosków o Płatność), pod względem formalno-rachunkowym, kwalifikowalności wydatków wykazanych we wnioskach o płatność w ramach MF EOG i NMF, w celu zatwierdzenia wniosku o płatność i przekazania go do departamentu właściwego do spraw budżetowo – finansowych,
 • weryfikowanie i akceptowanie od strony merytorycznej dokumentów sprawozdawczych z realizacji powierzonych projektów w ramach NMF i MF EOG, w celu sprawdzenia poprawności wydatkowania środków publicznych oraz oceny postępu w realizacji przedsięwzięć,
 • obsługa przepływów finansowych związanych z realizacją projektów w ramach przedsięwzięć finansowanych z programów pomocowych (w tym sporządzanie zestawień przewidywanych płatności oraz informacji na temat płatności dokonywanych przez beneficjentów), w celu sprawnej realizacji projektów,
 • podejmowanie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości (w tym ich rozliczenie wraz z odsetkami) oraz informowanie komórki ds. kontroli o podjętych działaniach, w celu zapewnienia poprawności wydatkowania środków publicznych,
 • prowadzenie bazy danych dotyczącej wdrażania powierzonych projektów w ramach NMF i MF EOG, w celu monitorowania postępów w realizacji projektów,
 • uczestniczenie w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, w celu rozpowszechniania wiedzy na temat NMF i MF EOG.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na
  I piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości – przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego z projektami w ramach funduszy europejskich,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • wiedza z zakresu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy informacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  10-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Mechanizmów Finansowych w Departamencie Funduszy Europejskich – umowa na zastępstwo”

Inne informacje:


  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl;Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej kandydatki/wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,8 do 2,2.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
   w Departamencie Funduszy Europejskich 22- 53-00-263,
   w Biurze Kadr 22-63-49-521.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.