Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Organizacyjno – Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w procesie udzielania wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie, pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi i wnioski obywateli oraz inną korespondencję pochodzącą od organów albo instytucji państwowych lub podmiotów niepublicznych pozostające w zakresie tematycznym prawa farmaceutycznego,
 • opracowanie propozycji odpowiedzi na pytania w zakresie interpretacji przepisów prawnych w sprawach związanych z prawem farmaceutycznym i problematyką lekową,
 • udział w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw i aktów wykonawczych z zakresu polityki lekowej,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • wykonywanie zadań z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • współpraca z innymi urzędami, jednostkami i organizacjami w zakresie produktów leczniczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana odporność na stres i presję czasu; rzetelność i terminowość; praca wymagana przemieszczania się;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na 1. albo 2. piętrze; budynek częściowo jest dopasowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie: farmaceutyczne lub biotechnologiczne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • znajomość ustawy – Prawo farmaceutyczne,
  • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość środowiska MS Windows, umiejętność posługiwania się narzędziami pakietu Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl w zakładce Ministerstwo/Urząd/Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista w Wydziale Organizacyjno – Prawnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia :www.mz.gov.pl w zakładce Ministerstwo/Urząd/ Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej kandydatki/ wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,8 do 2,2.
  Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonów:
  – w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji (22) 634 95 53,
  – w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o metodach i technikach naboru:

  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszone zostaną osoby, które spełniają wszystkie wymagania formalne.
  etap 2: test wiedzy merytorycznej.
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.