Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej w Departamencie Polityki Zdrowotnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia,
  ul. Miodowa 15,
  00 –952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestnictwo w prowadzeniu prac związanych z planowaniem, opracowywaniem programów polityki zdrowotnej, w szczególności: Programu kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków, a także procedowanych w celu wdrożenia projektów programów,
 • współuczestnictwo w przeprowadzaniu procedury konkursowej oraz przygotowywanie do podpisania umów i aneksów do umów na realizację programów polityki zdrowotnej, włącznie z monitorowaniem i rozliczaniem umów zawartych w ramach programów polityki zdrowotnej,
 • opracowywanie bieżącej oceny oraz rocznego sprawozdania z realizowanych programów,
 • analiza danych, zawartych w rocznych informacjach o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach planowanych na ten rok,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie procedury legislacyjnej z zakresu zadań Wydziału,
 • przygotowywanie wniosków do DNKiS o przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach programów polityki zdrowotnej,
 • przygotowywanie projektów umów na realizację programów polityki zdrowotnej pozostających we właściwości Wydziału,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, wystąpienia podmiotów prawa międzynarodowego (Światowa Organizacja Zdrowia, Komisja Europejska, itp.) oraz inne pisma związane z zadaniami wydziału; opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych programach na potrzeby RM, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej oraz NIK.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na 2 piętrze w budynku „C”; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, winda znajduje się w budynku B, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku „B” i „C” na parterze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w sektorze zdrowia,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie – prawnicze, medyczne, ekonomiczne, z zakresu zdrowia publicznego,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej w DPZ”

Inne informacje:


  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 – 1,8.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów:
  – w Departamencie Polityki Zdrowotnej – (22) 63-49-337,
  – w Biurze Kadr – (22) 63-49-521.

  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.