Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

 • Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chełm

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie rozkazów personalnych w sprawach osobowych funkcjonariuszy,
 • sporządzanie wniosków o powołanie/odwołanie na stanowiska komendantów placówek oraz wniosków o skrócenie/przedłużenie okresu służby przygotowawczej,
 • ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do określonych należności finansowych,
 • opiniowanie próśb, wniosków i odwołań w sprawach kadrowych wniesionych przez funkcjonariuszy,
 • przygotowywanie korespondencji służbowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca związana z przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, faks,
  – budynek posiada wejście dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze, dostęp wyłącznie przez klatkę schodową.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • spełnienie warunków określonych w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego, brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • znajomość przepisów ustawy o Straży Granicznej oraz aktów wykonawczych regulujących sprawy osobowe funkcjonariuszy,
  • znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm

  Dokumenty należy przesyłać pocztą na wyżej wymieniony adres.

Inne informacje:

  W celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia ofert osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny zadzwonić w dniu 10.07. 2015r. pod nr tel. (82) 568-50-91. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.