Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
  ul. 17 Stycznia 23
  02-148 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej funkcjonariuszy Oddziału, w szczególności przygotowanie projektów rozkazów personalnych, decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych ze stosunkiem służby,
 • ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do przysługujących im świadczeń,
 • przygotowania dokumentacji w sprawach świadczeń emerytalno – rentowych,
 • prowadzenie dokumentacji osobowej,
 • sporządzanie protokołów brakowania/niszczenia dokumentacji podlegającej zniszczeniu po służbowym wykorzystaniu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca o charakterze administracyjno-biurowym w systemie 8 godzinnym,
  praca stacjonarna w siedzibie Oddziału,
  praca z interesantami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak pojazdów, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych);
  pracownik wykonuje prace biurowe przy sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, xerokopiarki, telefonu i faksu,
  możliwość poruszania się po obiekcie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania SG,
  • znajomość zagadnień dotyczących obsługi kadrowej,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dyskrecja,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
  17 Stycznia 23
  02-148 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista WKiSz”
  tel. (22) 500 30 77, 500 33 79

Inne informacje:

  1.Proponowane wynagrodzenie w wysokości 2070,59 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
  2.Godziny pracy urzędu: 7:30 – 15:30;
  3.Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz podpisanych dokumentów i oświadczeń. Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
  w zakładce „Wolne stanowiska pracy”. do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy
  o wskazywanie adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4.Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.