Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • na zastępstwo

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Narutowicza 75
  90-132 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • w Łodzi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola pod względem rachunkowym faktur i rachunków i wprowadzanie ich do systemu fk,
 • sprawdzanie zestawień dochodów,
 • dekretowanie wyciągów bankowych,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wydatków oraz budżetu zadaniowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald,
 • obsługa systemów informatycznych: trezor, Videotel, buza, mepro.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w księgowości

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, klasyfikacji wydatków,środków trwałych budżetu zadaniowego, ustawy o służbie cywilnej,podatku od towarów i usług, zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Narutowicza 75
  90-130 Łódź
  Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenie naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych dokumentach z dopiskiem „Rekrutacja do Referatu Finansowo-Księgowego”