Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Sekcji Jakości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar
  ul. Narutowicza 75
  90-132 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • w Łodzi

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac w celu zapewnienia funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością w ramach Jednostki Notyfikowanej Nr 1446,
 • opracowywanie i weryfikowanie dokumentów systemu zarządzania jakością,
 • organizowanie i nadzorowanie auditów wewnętrznych w Jednostce Notyfikowanej Nr 1446,
 • obsługa merytoryczna i dokumentacyjna przeglądów zarządzania przeprowadzanych w Jednostce Notyfikowanej Nr 1446,
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu systemu zarządzania jakością
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji rządowej niezespolonej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie oceny zgodności,
  • znajomość ustawy prawo o miarach,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość i praktyczne zastosowanie normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011,
  • znajomość norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO/IEC 17020:2012.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w obszarze systemów zarządzania jakością,
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • umiejętność obsługi komputera MS Office (Word, Excel, Power Point).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Narutowicza 75
  90-130 Łódź
  Referat Kadrowo-Płacowy (pok.104)

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani będą powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy od zakończenia naboru. Prosimy o składanie dokumentów w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Rekrutacja do Sekcji Jakości”.