Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw analiz i kontaktów z klientami urzędu
 • w Wydziale Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  ul. Krakowska 19
  61-893 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeglądanie zapytań ofertowych na czynności metrologiczne oraz sporządzanie ofert na usługi
 • Opracowywanie i wdrażanie metod pozyskiwania informacji zwrotnych od klientów
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym opracowywanie i aktualizowanie oferty usług świadczonych przez Urząd oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych
 • Analizowanie rynku usług metrologicznych i śledzenie zachodzących zmian oraz pozyskiwanie informacji na temat potencjalnych klientów
 • Redagowanie strony internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej
 • Przygotowywanie projektów planów dotyczących czynności metrologicznych realizowanych przez Urząd
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą klientów zgłaszających prawna kontrolę metrologiczną przyrządów pomiarowych oraz inne czynności metrlogiczne

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca ma charakter biurowy ale ze względu na bardzo częste kontakty z klientami urzędu stanowisko narażone jest na stres związany z obsługą zróżnicowanych klientów.
  Obowiązki realizowane będą na parterze budynku Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu z koniecznością przemieszczania się po całym obiekcie, praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek urzędu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy. Toalety i drzwi do pomieszczeń w budynku niedostosowane są do szerokości wózków inwalidzkich, brak dla wózków inwalidzkich podjazdu zewnętrznego

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w tym 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze działań marketingowych
  • znajomość narzędzi i technik marketingowych
  • znajomość ustawy Prawo o miarach
  • umiejętność analitycznego myślenia i syntezy
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
  • łatwość komunikowania się
  • umiejętność posługiwania się komputerem oraz stosowania aplikacji systemowych i biurowych MS Office
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w pracy związanej z obsługą klienta
 • kurs ogólnometrologiczny
 • znajomość ustawy o towarach paczkowanych, ustawy o systemie oceny zgodności, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz na stronie internetowej www.oum.poznan.pl (BIP zakładka oferty pracy)
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie ogólnometrologiczne

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Krakowska 19
  skrytka pocztowa nr 54
  60-967 UP Poznań 9
  ( z dopiskiem „oferta pracy”) lub osobiście w Wydziale Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub 38

Inne informacje:

  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego)
  – wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
  – kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub emailem o terminie kolejnych etapów naboru
  – brak odpowiedzi w ciągu 30 dni licząc od daty 14 maja 2015 r. jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata/kandydatki
  – oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 856-72-81 lub 61 856-72-80