Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

 • Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw współpracy międzynarodowej
 • Sekcji Współpracy Międzynarodowej Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  ul. Bema 100
  15-370 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu prezentacji multimedialnych oraz materiałów informacyjno – tezowych dotyczących współpracy PoOSG z partnerami zagranicznymi;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Komendy Oddziału w zakresie pozyskiwania informacji analitycznych i statystycznych służących do opracowywania opinii, raportów, materiałów analitycznych i innych dokumentów;
 • współpraca z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie naboru funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej na stanowiska Ekspertów Narodowych w instytucjach europejskich;
 • branie udziału w obsłudze merytorycznej wizyt i spotkań międzynarodowych oraz podróży służbowych poza granicami kraju Komendanta Oddziału i jego zastępców;
 • uczestnictwo w przygotowaniach do misji ewaluacyjnych Schengen w zakresie przygotowywania wkładów do materiałów informacyjnych dotyczących stanu realizacji rekomendacji Komitetu Ewaluacyjnego Schengen.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa
  praca w siedzibie urzędu ze sporadycznymi wyjazdami służbowymi
  praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy czasu pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, fax, niszczarka
  pomieszczenia biurowe na II piętrze, brak windy
  w budynku brak podjazdów oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych spełniających normy dla osób niepełnosprawnych
  brak podłóg antypoślizgowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej (powyżej)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • łatwość nawiązywania kontaktów;
  • zdolność samodzielnego myślenia;
  • umiejętności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe – filologia angielska;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, jeżeli kandydat je posiada
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień

Termin składania dokumentów:

  28-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  BEMA 100
  15-370 BIAŁYSTOK

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie.
  Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia naboru jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Proponowane wynagrodzenie: 2.271,09zł brutto oraz dodatek za wysługę lat.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 714-52-04.
  Procedura naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej dostępna jest na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku www.podlaski.strazgraniczna.pl