Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw serwisowania sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie usług serwisowych sprzętu i oprogramowania,
 • obsługiwanie systemu Rejestr Czasu Pracy (RCP),
 • wykonywanie okresowej kontroli legalności oprogramowania i audytu sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie,
 • sporządzanie opinii technicznych sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przygotowywanie sprzętu celem likwidacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  – kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3,
  – stanowisko pracy mieści się na niskim parterze,
  – wejścia na niski parter nie spełniają wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy),
  – pomieszczenia higieniczno – sanitarne na niskim parterze nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  – w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,
  – stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze serwisu komputerowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.),
  • bardzo dobra znajomość obsługi systemów operacyjnych i biurowych Microsoft,
  • umiejętność diagnozowania usterek sprzętu komputerowego, oprogramowania,
  • znajomość środowiska Active Directory,
  • podstawowa wiedza na temat systemów serwerowych Microsoftu,
  • podstawy wiedzy na temat sieci komputerowych,
  • odporność na stres,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 41
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – ogłoszenie nr ……”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.500 zł
  Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
  Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-306.