Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw finansowo-księgowych
 • w zespole d/s finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach
  08-110 Siedlce
  ul. Kazimierzowska 29

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników urzędu oraz urzędowych lekarzy weterynarii
 • przygotowywanie danych do sprawozdań zleconych przez GUS oraz innych sprawozdań zleconych przez dysponentów nadrzędnych w zakresie zajmowanego stanowiska
 • obliczanie i pobieranie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • księgownie operacji finansowych i gospodarczych w programie finansowo-księgowym
 • przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników z wykorzystaniem programu Płatnik, obliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, Fundusz Pracy
 • sporządzanie informacji PIT-11, PIT-40 i rocznych deklaracji PIT 4R
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym raportów i rachunków przedłożonych przez lekarzy weterynarii w zakresie chorób zakaźnych oraz sporządzanie zestawień zbiorczych
 • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administarcyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
  -praca w siedzibie urzędu oraz współpraca z bankiem, urzędami i instytucjami,
  -praca wymagająca dyspozycyjności

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe,
  -praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
  -stanowisko pracy zlokalizowane na parterze,
  -występują bariery architektoniczne-pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
  • bardzo dobra znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
  • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych
  • biegła obsługa systemu Płatnik
  • umiejętność dobrej współpracy z innymi pracownikami

wymagania dodatkowe

 • odpowiedzialność, sumienność
 • systematyczność
 • pożądane doświadczenie w jednostce budżetowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane 3-letnie doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce

Inne informacje:

  -dodatkową informację można uzyskać pod nr tel. 25 6326027,
  -umowa o pracę na czas określony od dnia 3.08.2015r.
  -oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  -oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  -kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie, nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani,
  – nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
  -ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy