Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw na zastępstwo
 • w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań dotyczących wydawania, cofania, ograniczania lub odmowy wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz decyzji na przetwarzanie odpadów dla instalacji na terenach zamkniętych;
 • prow. postęp. dot. wydawania, cofania, ograniczania lub odmowy wydania pozwoleń oraz przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla instalacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych. Przygotowywanie projektów decyzji o nałożeniu na prowadzącego instalację lub użytkow. urządzenia obowiązku prow. pomiarów wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza.
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko na terenach zamkniętych;
 • przyjmowanie wniosków o uzgodnienie działań naprawczych; prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji uzgadniających warunki przeprowadzenia działań naprawczych; przyjmowanie informacji o zakończeniu działań naprawczych oraz zgłaszanie spraw do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środ. lub szkody w środ. oraz informacji o zakończeniu działań zapobiegawczych lub naprawczych. Dokonywanie analizy pod kątem zasadności zgłoszenia i przygotowywanie projektów postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub nałożeniu na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzen działań naprawczych.
 • prowadzenie procedur administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji pozwoleń zintegrowanych na terenach zamkniętych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
  – częste kontakty z klientem zewnętrznym,
  – wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – praca na I piętrze w budynku bez windy,
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  – przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe; preferowany kierunek: chemia, ochrona środowiska i pokrewne; lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe kierunkowe.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obszerna wiedza z zakresu ochrony środowiska, w tym: ochrony powietrza przed hałasem, wód; geologii; ochrony przyrody oraz znajomość przepisów prawa w tym zakresie i stosowania prawa w praktyce;
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy do oceny prawidłowości proponowanych rozwiązań;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • umiejętności analityczne;
  • umiejętność argumentowania;
  • łatwość komunikacji;
  • umiejętności interpersonalne;
  • odporność na stres;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • asertywność;
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.
 • znajomość dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne; Ramowej Dyrektywy Wodnej; Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ochrony dzikich ptaków; dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • zdolność analitycznego myślenia; samodzielność i inicjatywa;
 • kreatywność w działaniu; odporność na stres;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy we wskazanym obszarze;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Inne informacje:

  – umowa na zastępstwo;
  – w ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  – treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
  – oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  – tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naborów (telefonicznie, e-mailem lub listownie);
  – oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.