Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Krajowych Form Ochrony Przyrody
 • w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60 -529 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji i opinii związanych z wydawaniem zezwoleń na odstępstwa od zakazów w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz spraw związanych z przygotowywaniem sprawozdań dotyczących zwierząt gatunków chronionych,
 • przygotowywanie decyzji na odstępstwa od zakazów w stosunku do żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, zaliczanych do kategorii II oraz kontrole warunków przetrzymywania zwierząt tych gatunków,
 • przygotowywanie decyzji na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt gatunków obcych oraz prowadzenie kontroli spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt tych gatunków oraz spraw związanych z przygotowaniem sprawozdań dotyczących zwierząt gatunków obcych,
 • prowadzenie kontroli spełnienia warunków określonych w decyzjach zezwalających na odstępstwa od zakazów w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt oraz kontroli ogrodów zoologicznych i ośrodków rehabilitacji zwierząt i przygotowanie opinii dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zezwolenia na prowadzenie ogrodu zoologicznego,
 • prowadzenie spraw ustalania i likwidacji stref ochrony wokół ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, a także spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na czynności objęte zakazami w strefach ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,
 • prowadzenie spraw dotyczących przekazywania zwierząt, ich rozpoznawalnych części oraz produktów pochodnych podmiotom uprawnionym do ich utrzymywania na podstawie odpisu prawomocnego orzecznictwa sądu o ich przepadku,
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, planu zagospodarowania przestrzennego województwa i wyłącznej strefy ekonomicznej w celu przygotowania uzgodnień dokumentów planistycznych,
 • przygotowywanie opinii i wniosków w zakresie obszarów chronionych i innych zagadnień ochrony przyrody w ramach współpracy między Wydziałami,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  zagrożenie korupcją,
  praca w terenie,
  krajowe wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak toalet dla niepełnosprawnych ,
  – brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich ,
  – wejście na parterze niedostosowane do potrzeb osób o ograniczonych funkcjach ruchowych ,
  – budynek wyposażony w windę osobową ,
  – siedziba urzędu mieści się na XII i XIII piętrze budynku ,
  – dostępność światła dziennego oraz sztucznego

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną przyrody, ochroną środowiska lub pokrewnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza merytoryczna z zakresu biologii, leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody i środowiska,
  • znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów prawa z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
  • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność trafnej oceny sytuacji, wiązania faktów i wyciągania wniosków,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych,

wymagania dodatkowe

 • wskazane przeszkolenie z zakresu podstaw oprogramowania GIS,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego lub hiszpańskiego na poziomie komuniaktywnym,
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność w działaniu,
 • asertywność,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadzczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

Inne informacje:

  Na kopercie prosimy podać nr ogłoszenia .
  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie
  zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .
  W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów , najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru .
  Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.