Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć innych niż liniowe
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35 – 001 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ;
 • uzgadnianie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • prowadzenie postępowań w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć;
 • opiniowanie projektów dokumentów o charakterze strategicznym, w celu zapewnienia właściwej strategii rozwoju gmin, powiatów, regionów i województwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno – biurowa,
  wyjazdy w teren,
  praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca wykonywana w budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38,
  wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
  winda o wymiarach długość 120 cm, szerokość 95 cm, wejście 70 cm (drzwi otwierane na zewnątrz),
  brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub hydrologii lub geologii lub melioracji lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub działów pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
  • znajomość ustawy Prawo wodne;
  • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
  • umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub średnie z melioracji lub hydrologii lub geologii;
 • przeszkolenie z zakresu gospodarki wodno – ściekowej;
 • przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;
 • przeszkolenie z zakresu hydrologii, hydrogeologii;
 • przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko;
 • znajomość ustawy Prawo wodne i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość ustawy Prawo budowlane;
 • doświadczenie w zakresie administracji publicznej;
 • doświadczenie w zakresie w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
 • doświadczenie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej; doświadczenie w zakresie budownictwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (wykształcenie, doświadczenie, przeszkolenie)

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Al. Piłsudskiego 38/Rzeszów
  35-001 Rzeszów

Inne informacje:

  Zatrudnienie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej przewidywany okres zatrudnienia do 31.03.2016 r. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatek/kandydatów wyłonionych a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybraną kandydatkę/ wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie.
  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e – mail.
  Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44