Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw eksploatacji i gospodarki gruntami
 • w Zarządzie Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  83-110 Tczew, Wodna 14

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie wystąpień do Krajowego Zarządu oraz Starostwa Powiatowego w sprawie dysponowania mieniem Skarbu Państwa w zakresie gospodarki gruntami oraz niezbędnych materiałów do uzyskania zgody właściwych organów
 • naliczanie opłat za dzierżawę gruntów do umów
 • przyjmowanie wniosków na dzierżawę gruntów pokrytych i niepokrytych wodami, użyczenia; sprawdzanie wniosków pod względem merytorycznym, sprawdzanie w terenie wnioskowaną lokalizację, powierzchnię i rodzaj upraw oraz sporządzanie protokołów przekazania i zdania dzierżawionych gruntów w terenie
 • występowanie w roli przedstawiciela RZGW przy określaniu granic gruntów pomiędzy różnymi właścicielami
 • wykonywanie dla potrzeb Zarządu Zlewni wznowienia granic oraz przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej, składanie wniosków o dokonanie rozgraniczenia na zewnątrz przez uprawnionego geodetę
 • branie udziału w terenowych czynnościach geodezyjnych organizowanych przez uprawnionego geodetę, m.in. rozgraniczanie granic, wznowienie granic
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wystawiania faktur na pozyskanie wikliny raz nadzorowanie eksploatacji kęp wiklinowych
 • prowadzenie kartotek działek będących w administracji Zarządu Zlewni.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zadania realizowane w siedzibie budynku, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy-komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe; poruszanie się po budynku- praca na I. piętrze, brak wind/podjazdów; oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu geodezja lub budownictwo ogólne lub budownictwo wodne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki gruntami i/lub majątkiem Skarbu Państwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawo wodne, prawo geodezyjne i kartograficzne
  • biegła obsługa MS Office, w szczególności Excel
  • umiejętność obsługi urządzeń geodezyjnych – niwelator, dalmierz, GPS
  • umiejętność odszukiwania działek w terenie oraz wykonania niwelacji w terenie i pomiarów powierzchni działek na podstawie wyrysu z ewidencji gruntów i współrzędnych GPS
  • umiejętność podziału działek w terenie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony internetowej RZGW Gdańsk w zakładce „praca”

Termin składania dokumentów:

  21-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
  (piętro II, pokój 220- sekretariat)

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej, poprawnie zaadresowanej kopercie z dopiskiem „NP/TZR/7-1/2015”. Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia kandydata dostępny jest na naszej stronie internetowej. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.