Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wód powierzchniowych
 • w Wydziale Planowania, Gospodarowania Wodami i Ochrony Wód

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-804 Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących wykonywania urządzeń wodnych oraz odprowadzania ścieków do wód i do ziemi
 • Uzgadnianie wyznaczania aglomeracji na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne
 • Udział w opracowywaniu i aktualizacji warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz zlewni
 • Udział w pracach związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem działań informacyjnych i promocyjnych oraz konsultacji społecznych
 • Udział w realizacji zadań wynikających z Dyrektywy Azotanowej (weryfikacja wód wrażliwych na związki azotu ze źródeł rolniczych i obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczać, przygotowywanie programów działań dla obszarów szczególnie narażonych, opracowywanie materiałów do sprawozdania z wdrażania programu działań dla obs
 • Weryfikacja wykazów wód i obszarów chronionych sporządzanych na podstawie ustawy Prawo wodne

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zadania realizowane w siedzibie budynku

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy-komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe; poruszanie się po budynku- praca na II. piętrze, brak wind/podjazdów; oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne
  • umiejętność obsługi MS Office, oprogramowania GIS
  • umiejętność pracy w zespole, stosowania prawa w praktyce, rozwiązywania problemów
  • odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, umiejętność analizowania

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska/ochrony wód
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dyrektyw UE związanych z ochroną wód
 • znajomość aktów wykonawczych do ustawy Prawo wodne, znajomość KPA, ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony internetowej RZGW Gdańsk w zakładce „praca”

Termin składania dokumentów:

  16-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
  (piętro II, pokój 220- sekretariat)

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej, poprawnie zaadresowanej kopercie z dopiskiem „NP/ZGPW/16-1/2015”. Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia kandydata dostępny jest na naszej stronie internetowej. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  RZGW Gdańsk jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.