Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw decyzji administracyjnych dotyczących obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
 • w Wydziale Prewencji Przeciwpowodziowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
  31-109 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwolnienia z zakazów prowadzenia robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w celu przygotowania stosownej decyzji Dyrektora RZGW.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nakazu wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w celu przygotowania stosownej decyzji Dyrektora RZGW.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwolnienia z zakazu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w celu przygotowania stosownej decyzji Dyrektora RZGW.
 • Wprowadzanie do bazy danych dotyczących postępowań administracyjnych informacji dotyczących prowadzonego postępowania w celu ich systematyzacji i dostępu do kluczowych informacji.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przywrócenia stanu nieutrudniającego ochronę przeciwpowodziową oraz niepowodującego zanieczyszczenia wód w celu przygotowania stosownej decyzji Dyrektora RZGW.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności biurowe. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wyjazdy służbowe w obszarze działania RZGW w Krakowie – prowadzenie pojazdów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 22 (cztery kondygnacje). Budynek nie został wyposażony w udogodnienia w postaci wind dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi jest w odpowiednich wymiarach. Toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu gospodarki wodnej lub inżynierii środowiska z elementami geodezji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu Ustawy Prawo wodne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa pakietu MS Office, AutoCad
  • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz orzecznictwa sądowego,
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznych, operatów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • odporność psychiczna;
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
  31-109 Kraków
  (parter – dziennik podawczy)

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w/w. terminie pod adres urzędu RZGW w Krakowie z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym oraz na kopercie : „Specjalista ds. decyzji administracyjnych dotyczących obszarów szczególnego zagrożenia powodzią”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.