Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole ds. administracyjno-ekonomicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Szewska 1,
  61-760 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu
  Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy
  ul. Marcinkowskiego 1
  85-056 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zagadnień gospodarki transportowej dla obsługi pracowników Zarządu Zlewni oraz Nadzorów Wodnych,
 • Nadzór nad sprzętem technicznym /tabor samochodowy, pływający i pozostały sprzęt mechaniczny: kosiarki, piły spalinowe, wykaszarki/,
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliw stałych i ciekłych sprzętu znajdującego się na stanie ZZN i NW,
 • Opracowywanie planów zakupów zgodnie z harmonogramem finansowym Zarządu Zlewni,
 • Zaopatrywanie pracowników zarządu zlewni i kierowników nadzorów wodnych w części eksploatacyjne i narzędzia do sprzętu, części zamienne do samochodów, materiały budowlane i elektryczne, materiały i sprzęt bhp, wiosła, bosaki liny, farby do malowania śluz, jazów oraz sprzęt techniczny (zakup i dystrybucja),
 • Nadzór nad prowadzonymi kartami ewidencyjnymi wyposażenia osobistego – odzieży ochronnej, roboczej, sprzętu oraz nad wydawaniem posiłków regeneracyjnych, napojów, środków czystości,
 • Udział w pracach komisji likwidacyjnej,
 • W zakresie kadrowym nadzór nad przestrzeganiem zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek 1-piętrowy bez windy, szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi odpowiednich wymiarów, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunki: inżynieria środowiska, mechanika, budownictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera
  • znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel)

wymagania dodatkowe

 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisów żeglugowych,
 • znajomość przepisów z zakresu bhp i ppoż,
 • sumienność, dokładność, terminowość, otwartość na nowe wyzwania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Zarząd Zlewni Noteci
  ul. Marcinkowskiego 1
  85-056 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: „Specjalista”. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.