Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania wód
 • w Wydziale Utrzymania Wód

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Tama Pomorzańska 13a
  70-030 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w prowadzeniu uzgodnień dla wszelkich urządzeń wodnych, budowli i obiektów lokalizowanych na wodach administrowanych przez RZGW lub z nimi się krzyżujących;
 • Uczestnictwo w imieniu właściciela wody w postępowaniach administracyjnych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych w zakresie właściwości wydziału;
 • Współudział w opiniowaniu m.in. dokumentów dla obszarów i przedsięwzięć planow. na wodach administr. przez RZGW, tj.:a)studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzen. gminy, strategii rozwoju wojew., miejscowych planów zagospod. przestrzen. woj., b)decyzji o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicz. oraz dec. o warun. zabud. c)projekt. list przedsięw. prorytet. przedkł. przez WFOŚ
 • Udział w dokonywaniu analiz utrzymania we właściwym stanie technicznym koryt rzek i urządzeń wodnych będących w administracji RZGW;
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z uzyskaniem dla planowanych robót utrzymaniowych wymaganych dokumentacji, uzgodnień i pozwoleń, w celu prawidłowej realizacji zadań;
 • Udział w opracowywaniu rocznych, wieloletnich i perspektywicznych planów rzeczowo-finansowych na roboty utrzymaniowe;
 • Współpraca z zespołem ds. Zamówień Publicznych w celu opracowywania SIWZ dla planowanych zadań realizowanych przez wydział;
 • Udział w zlecaniu wykonania robót lub usług nie podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze. zm.) na potrzeby realizowanych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie RZGW, praca terenowa poza siedzibą, wyjazdy służbowe. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności biurowe, współpraca z innymi instytucjami i podmiotami. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym.
  2. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
  3. Siedziba Urzędu znajduje się w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13a i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, niewyposażonym w windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa wodnego lub w zakresie ochrony środowiska lub w zakresie geografii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku, które wymagało znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa: budowlanego, wodnego, ochrony przyrody i środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów: Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Prawa Ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
  • sprawna obsługa komputera i znajomość programów pakietu Microsoft Office (Word, Excel PowerPoint);
  • umiejętność redagowania pism;
  • znajomość i umiejętność obsługi programów komputerowych ArcGis i AutoCad;
  • umiejętność analizowania problemów i proponowania sposobów ich rozwiązywania;
  • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i współpracy z zespołem;
  • rzetelność, systematyczność, terminowość;
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu;

wymagania dodatkowe

 • dodatkowe wykształcenie z zakresu: geograficznych systemów informacyjnych (GIS) oraz prawa i administracji;
 • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 • operatywność, komunikatywność, asertywność;
 • znajomość kwestii związanych z uzgadnianiem bądź tworzeniem dokumentacji projektowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Tama Pomorzańska 13A
  70-030 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszych etapów rekrutacji. Prosimy o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych. Oferty osób wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, a nie zakwalifikowanych do zatrudnienia niszczone są po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia osoby wyłonionej w postępowaniu. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 91/ 44-11-261.