Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw śródlądowych dróg wodnych
 • w Wydziale Śródlądowych Dróg Wodnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Tama Pomorzańska 13a
  70-030 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencję zjawisk hydro-meteorologicznych i nawigacyjnych oraz nadawanie poprzez dostępne narzędzia (Internet, pocztę elektroniczną, faks, teletekst, radiotelefon) aktualne warunki żeglugowe na administrowanych drogach wodnych, w tym stany wody i głębokości tranzytowe, terminy otwarcia i zamknięcia dróg wodnych dla żeglugi, przeszkody i utrudnienia nawigacyjne itp.
 • Merytoryczny nadzór nad działalnością Nadzorów Wodnych w celu bezpiecznego utrzymania szlaku żeglownego, w zakresie terminowego wykonywania sondowań i trałowań, właściwego oznakowania dróg wodnych, realizacji zadań z zakresu organizacji ruchu żeglugowego
 • Nadzór nad zakupami materiałów dokonywanych bezpośrednio przez nadzory wodne, w tym zabezpieczanie nadzorom wodnym znaków żeglugowych oraz innych elementów w celu właściwego utrzymania i eksploatacji szlaków żeglugowych
 • Udział w kontrolach i prowadzenie lustracji administrowanych dróg wodnych oraz znajdujących się na nich szlaków żeglugowych, budowli regulacyjnych i hydrotechnicznych oraz sporządzanie opisów zauważonych braków i powstałych szkód, a także podejmowanie interwencji w tym zakresie oraz w zakresie uwag zgłoszonych przez Nadzory Wodne. Zadanie wykonywane przy pomocy specjal. oprogr. ArcGis
 • Współpraca z niemiecką administracją granicznego odcinka rzeki Odry i rzeki Odry Zachodniej w celu utrzymania i eksploatacji szlaków żeglugowych, w tym wymiana informacji dotyczących stanów wód oraz głębokości tranzytowych, wyjaśnianie rozbieżności, uzgadnianie warunków i terminów wystawiania, redukcji lub zdejmowania oznakowania, ustalanie terminów wykonywania sondowań i trałowań
 • Prowadzenie spraw lodołamania, w celu zapewnienia zimowej osłony przeciwlodowej i skrócenia zimowej przerwy nawigacyjnej, w tym sprawowanie funkcji członka kierownictwa technicznego polsko-niemieckiej akcji lodołamania, sygnalizowanie aktualnych stanów wód, zjawisk lodowych oraz nadawanie meldunków, ewidencjonowanie godziny pracy i gotowość lodołamaczy do pracy, współpr. ze służb.Niemiec
 • Uzgadnianie i opiniowanie wpływających do Wydziału dokumentów (m.in. operatów, projektów, studiów, planów itp.) związane ze śródlądowymi drogami wodnymi w celu zabezpieczenia interesu RZGW Szczecin m. in. utrzymywania szlaku żeglugowego oraz działań przeciwpowodziowych (lodołamanie) na granicznym i dolnym odcinku rzeki Odry
 • Prowadzenie ewidencji administrowanych dróg wodnych oraz prowadzenie sprawozdawczości resortowej i GUS w zakresie zagadnień prowadzonych przez Wydział w celu przekazania danych statystycznych o długości dróg wodnych śródlądowych na cele badań statystyki publicznej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca biurowa w siedzibie RZGW Szczecin.
  – Praca przy komputerze.
  – Praca na jednostkach pływających RZGW Szczecin.
  – Praca przy użyciu samochodu służbowego.
  – Praca na obszarze działania nadzorów wodnych w Szczecinie – Podjuchach, Widuchowej, Gozdowicach, Słubicach w ramach wyjazdów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Urzędu znajduje się w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13a i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, niewyposażonym w windy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

  Inne
  Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o specjalizacjach: Żegluga Śródlądowa, , Transport Morski i Śródlądowy, Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne, Geodezja i Kartografia, Żeglarstwo morskie lub inne wykształcenie wyższe techniczne zbieżne z zakresem obowiązków i wymaganiami dla kandydata
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym współpracę z niemiecką administracją granicznego odcinka rzeki Odry
  • Umiejętność obsługi oprogramowania ArcGis (ArcPad/ArcView) lub innego oprogramowania GIS podobnej klasy
  • Znajomość zagadnień z dziedziny żeglugi śródlądowej

wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji czasu i miejsca pracy,
 • Wiedza z zakresu budownictwa wodnego, gospodarki wodnej i hydrologii rzek,
 • Znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • Znajomość zagadnień i metodyki wykonywania pomiarów hydrograficznych i geodezyjnych – uprawnienia hydrograficzne lub geodezyjne
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B i praktyczna umiejętność prowadzenia pojazdów z uwagi na wykorzystanie samochodów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Tama Pomorzańska 13A
  70-030 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszych etapów rekrutacji. Prosimy o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych. Oferty osób wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, a nie zakwalifikowanych do zatrudnienia niszczone są po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia osoby wyłonionej w postępowaniu. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (91) 44-11-255  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.