Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontrolowania dokumentów złożonych do zapłaty
 • w Zespole Rozliczeń Wydziału Rachunkowości Biura Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych do realizacji;
 • sprawdzanie faktur/rachunków pod względem formalno – rachunkowym oraz terminowe rozliczanie pobranych kwot;
 • sprawowanie kontroli nad terminowością płatności zobowiązań;
 • sprawowanie nadzoru nad bieżącym wykonaniem wydatków budżetowych Urzędu;
 • wystawianie not księgowych do dokumentów tego wymagających;
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w programie Fk Fortech;
 • kompletowanie dokumentów do przekazania do Zespołu Księgowości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – ośmiogodzinna praca jednozmianowa, od godziny 8:15 do godziny 16:15;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – kontakt telefoniczny z kontrahentami;
  – permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta,
  w kamienicy o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów.
  Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie. Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.
  Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana
  na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg.
  Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowych – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi.
  Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
  • umiejętność praktycznej obsługi komputera w obszarze MS Office (Word i Excel);

wymagania dodatkowe

 • wyższe wykształcenie ekonomiczne;
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających 12 miesięcy stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Koszykowa 16, 00 –564 Warszawa
  z dopiskiem: „Specjalista do spraw kontrolowania dokumentów złożonych do zapłaty w Zespole Rozliczeń Wydziału Rachunkowości Biura Finansów”.

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani
  do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  W ofercie pracy proszę powołać się na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska.
  Proponowana kwota bazowa wynagrodzenia, wg mnożnika: 1.6
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.