Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • • w Departamencie Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 – 926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach kombatantów i osób represjonowanych oraz ubiegających się o prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy oraz ZSRR,
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach kombatantów i osób represjonowanych oraz ubiegających się o prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy i ZSRR,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach przydzielonych do opracowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze.
  Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego).
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe.
  Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne, w tym sądowo – administracyjne oraz znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych dotyczącego tej problematyki,
  • znajomość przepisów regulujących problematykę kombatancką oraz problematykę prac przymusowych na rzecz III Rzeszy i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych oraz ustawy FUS w zakresie stosowanym w urzędzie,
  • umiejętność kierowania tokiem postępowania administracyjnego,
  • znajomość historii najnowszej,
  • łatwość wypowiedzi i pisania tekstów,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
  • umiejętność pracy w zespole i z osobami w podeszłym wieku,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • skuteczna komunikacja,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • myślenie analityczne.

wymagania dodatkowe

 • znajomość conajmniej jednego języka obcego (angielski, rosyjski, niemiecki)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista DSE”

Inne informacje:


  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Informacje pod nr tel 22 661 86 84, 22 661 86 77
  Wynagrodzenie 2500-2700 zł brutto.