Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi prawnej Urzędu
 • w Wydziale Prawnym w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 – 926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie odpowiedzi w sprawach klientów Urzędu oraz przygotowywanie dla pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu wyjaśnień i opinii prawnych,
 • prowadzenie zbioru zewnętrznych oraz wewnętrznych aktów normatywnych i uczestniczenie w opracowaniu zewnętrznych aktów normatywnych dotyczących Urzędu,
 • sporządzanie, opiniowanie i uzgadnianie projektów wewnętrznych aktów normatywnych przy udziale komórek organizacyjnych Urzęduch ,
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz pism procesowych,
 • reprezentowanie Szefa Urzędu w postępowaniach przygotowawczych i sądowych,
 • przeprowadzanie, w porozumieniu z właściwymi oddziałami IPN, weryfikacji osób ubiegających się o przyznanie renty specjalnej,
 • monitorowanie bieżącej działalność legislacyjnej uprawnionych organów państwa, w zakresie należącym do kompetencji Urzędu,
 • kontrolowanie projektów decyzji administracyjnych Szefa Urzędu przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze.
  Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego).
  – Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe.
  – Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne,
  • znajomość przepisów dotyczących UDSKIOR oraz ustaw realizowanych przez Urząd,
  • łatwość wypowiedzi w mowie i piśmie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista WP”

Inne informacje:


  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wynagrodzenie ok. 3000 zł brutto
  Dodatkowe informacje pod nr tel 22 661 86 84 ; 22 661 86 77