Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw świadczenia bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do Internetu przez jednostki samorządu terytorialnego
 • w Wydziale Współpracy z Samorządami w Departamencie Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych z wniosku jednostek samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa;
 • udział w przygotowaniu projektów odpowiedzi na zapytania jednostek samorządu terytorialnego dotyczących świadczenia przez nie usługi dostępu do Internetu;
 • udział w monitorowaniu świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usług dostępu do Internetu;
 • udział w przygotowaniu postępowań konsultacyjnych z podmiotami rynku telekomunikacyjnego (np. operatorami, użytkownikami końcowymi) w zakresie spraw związanych ze świadczeniem przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usług dostępu do Internetu;
 • udział w przygotowaniu – w przypadku stwierdzenia przez Prezesa UKE, że jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu bezpłatnej lub za opłatę niższą niż cena rynkowa, usług telekomunikacyjnych, nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa –
 • projektów decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości, określających dopuszczalny zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub określających termin usunięcia nieprawidłowości oraz dostosowania wyżej wymienionej działalności do warunków określonych przez Prezesa UKE;
 • udział w opiniowaniu projektów unijnych dokumentów oraz przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania Komisji Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji i instytucji telekomunikacyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej lub za cenę niższą niż cena rynkowa usług dostępu do Internetu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.
  Stres związany z kontaktami z klientami (jednostkami samorządu terytorialnego i użytkownikami usług).
  Praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • znajomość rynku telekomunikacyjnego zarówno polskiego, jak i pozostałych krajów europejskich;
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
  • posiadanie kompetencji w zakresie: skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • znajomość dyrektyw UE w zakresie komunikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Specjalista – DDRT/WWS/5”


Inne informacje:

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.
  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – test wiedzy;
  – test językowy;
  – test kompetencyjny;
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej: rekrutacja@uke.gov.pl.