Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego – samoloty
 • w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2;
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w procesach certyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów przewoźników lotniczych (AOC), w celu zbadania zdolności podmiotu do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych oraz spełniania wymagań ustalonych dla wydania przez ULC właściwego certyfikatu;
 • Prowadzenie ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AOC użytkującymi samoloty, w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji lotniczych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi standardami;
 • Wykonywanie inspekcji na pokładach samolotów i w urządzeniach symulatorowych typu FSTD (A),
 • Wykonywanie kontroli doraźnych podmiotów gospodarczych,
 • Analizowanie, opiniowanie i aktualizuje dokumentacji operacyjnej podmiotów gospodarczych,
 • Uczestniczenie w procesie przygotowania wkładu merytorycznego do projektów aktów prawnych i ICAO SARP,
 • Ocena merytoryczna składanych wniosków operatorów w obszarach wybranych operacji specjalnych np. RVSM, PBN, AWO oraz zgód, zezwoleń i zatwierdzeń,
 • Przygotowywanie opinii i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy;
  – praca w terenie,;
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i prowadzeniem kontroli;
  – praca przy komputerze powyższej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  – budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w przewozie lotniczym oraz min. 800 h nalotu jako pilot samolotu albo w zakresie prowadzenia, przygotowywania lub nadzoru operacji lotniczych z wykorzystaniem samolotów
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Dobra znajomość Ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu operacji lotniczych, kontroli i certyfikacji.
  • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji lotniczych.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • Dobra znajomość pakietu MS Office;
  • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Prawo jazdy kat. B
  • Rzetelność i terminowość
  • Doskonalenie zawodowe
  • Skuteczna komunikacja
  • Podejmowanie decyzji
  • Umiejętności analityczne
  • Pozytywne podejście do klienta
  • Umiejętność argumentowania
  • Zorientowanie na osiąganie celów

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o profilu lotniczym lub transport
 • Szkolenie audytora wewnętrznego zgodnie z Normą ISO 9001.
 • Aktualna lub wygasła licencja pilota zawodowego CPL (A), licencja dyspozytora lotniczego lub licencja mechanika lotniczego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • kopie dokumentów potwierdzających 800 h nalotu jako pilot;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOL-1/3c-18/2015”

Inne informacje:

  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/i zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne:
  22 520 72 14 , formalne: 22 520 74 04.