Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw analizy ryzyka w obszarze operacji lotniczych
 • w Wydziale Ząrzadzania Procesami Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza materiałów poaudytowych i pokontrolnych podmiotów funkcjonujących w zakresie posiadanych przez nich certyfikatów AOC, AWC, AHAC, a także wszelkich dokumentów w tym dokumentów formalnych tj. zatwierdzenia, zezwolenia, uprawnienia itp. w celu opracowania profilu ryzyka zewnętrznego badanego podmiotu;
 • Analiza materiałów poaudytowych i pokontrolnych podmiotów funkcjonujących w zakresie posiadanych przez nich certyfikatów AOC, AWC, AHAC, a także wszelkich dokumentów w tym dokumentów formalnych tj. zatwierdzenia, zezwolenia, uprawnienia itp. w celu opracowania profilu ryzyka wewnętrznego badanego procesu, stosowania poszczególnych procedur, właściwych kwalifikacji inspektorów/audytorów;
 • Na bazie określonego profilu ryzyka lokalizowanie obszarów występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu badanych podmiotów, procesów czy stosowanych procedur;
 • Inicjowanie zmian do procedur i stosowanych praktyk w zakresie planowania audytów i inspekcji, obiegu dokumentacji, wynikających z przeprowadzonych analiz, a także czynny udział we wdrażaniu działań korygujących i zapobiegawczych;
 • Prowadzenie ciągłego monitoringu niezgodności przy użyciu zaawansowanego systemu informatycznego (ZSI) oraz własnych rejestrów w celu utrzymania aktualności zbioru danych niezbędnego do rzeczywistego i aktualnego określenia profili ryzyk zewnętrznych i wewnętrznych;
 • Określanie braków i potrzeb występujących w Departamencie w zakresie kwalifikacji pracowników, szkoleń, zasobów ludzkich itp.;
 • Przygotowywanie wezwań i decyzji stwierdzających naruszenie przepisów w trybie art. 29 i 161 pkt 5 ustawy Prawo Lotnicze.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – praca przy komputerze powyższej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  – budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze systemów jakości (audytów) lub zarządzania bezpieczeństwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów z zakresu polskiego i unijnego prawa lotniczego;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • Zorientowanie na osiąganie celów
  • Rzetelność i terminowość;
  • Doskonalenie zawodowe;
  • Skuteczna komunikacja;
  • Pozytywne podejście do klienta;
  • Umiejętności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe w zakresie administracji, prawa lub zarządzania bezpieczeństwem;
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze lotniczym;
 • Szkolenie w zakresie technik audytowania (normy ISO i SMS);
 • Umiejętność przeprowadzania audytów wewnętrznych;
 • Znajomość norm ISO i SMS;
 • Znajomość programów do tworzenia i obsługi baz danych;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria
  Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LOL-5/3a-35/2015”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 520-72-73, formalne: 520-74-04.