Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw analiz finansowo-ekonomicznych
 • w Wydziale Analiz Finansowo-Ekonomicznych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w procesie koncesjonowania, wydawania zezwoleń poprzez analizowanie dokumentów finansowych i przygotowywanie opinii na temat sytuacji finansowej podmiotów rynku lotniczego.
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem listy przewoźników lotniczych uprawnionych do korzystania ze stawki VAT 0%.
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obsługi naziemnej w portach lotniczych.
 • prowadzenie bazy danych finansowych polskich przewoźników lotniczych, zarządzających lotniskami oraz agentów obsługi naziemnej w zakresie danych finansowych oraz przygotowywanie rocznych analiz finansowych rynku transportu lotniczego.
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej oraz innymi podmiotami w kwestiach ekonomiczno – finansowych.
 • zbieranie i analizowanie informacji dotyczących polityki państw Unii Europejskiej i państw trzecich oraz dokumentów organizacji międzynarodowych i zrzeszeń w zakresie zagadnień ekonomiczno-finansowych związanych z rynkiem transportu lotniczego oraz udział w przygotowywaniu rekomendacji działań zmierzających do optymalizacji regulacji i rozwoju rynku transportu lotniczego w Polsce.
 • opiniowanie projektów aktów prawnych wpływających na sytuację finansową podmiotów rynku transportu lotniczego, w tym przygotowywanie wkładów do instrukcji i stanowiska RP lub ULC na posiedzenia i udział w wypracowywaniu rozwiązań na poziomie wspólnotowym oraz reprezentowanie ULC lub RP w grupach roboczych Rady UE.
 • udział w przygotowywaniu od strony merytorycznej projektów aktów prawnych oraz nowelizacji istniejących aktów prawnych regulujących kwestie związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w tym uczestniczenie w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi, w tym odbywających się poza siedzibą ULC, udział w kontrolach prowadzonych w podmiotach zewnętrznych,
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, bankowość lub ekonometria
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zagadnieniami finansowo-ekonomicznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • znajomość analizy finansowej, finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości
  • znajomość prawa lotniczego w zakresie rynku transportu lotniczego, w szczególności w zakresie nadzoru finansowego
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • ogólna wiedza o rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie
  • ogólna wiedza o polskiej i europejskiej gospodarce
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • rzetelność i terminowość
  • doskonalenie zawodowe
  • skuteczna komunikacja
  • umiejętności analityczne
  • podejmowanie decyzji
  • samodzielność i inicjatywa

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: studia podyplomowe z rachunkowości lub analizy ekonomicznej lub analizy finansowej lub pokrewne lub studia podyplomowe z zakresu lotnictwa
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w lotnictwie cywilnym
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • przeszkolenie z zakresu technik audytowania
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • bardzo dobra znajomość innego (niż angielski i polski) języka urzędowego UE
 • znajomość zagadnień związanych z Unią Europejską i procesem decyzyjnym we Wspólnocie (w tym tworzenie prawa wspólnotowego)
 • znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie w tym zakresie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LER-3/3c-34/2015”

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje kandydatów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 520 73 06, formalne 22 520 72 79.