Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw materiałów niebezpiecznych i agentów obsługi naziemnej
 • w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2;
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów agentów obsługi naziemnej (AHAC) w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania w materiały napędowe, jak również uczestniczenie w audytach przewoźników lotniczych (AOC) w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych;
 • prowadzenie ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatów agentów obsługi naziemnej (AHAC), w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji naziemnych w sposób bezpieczny i zgodny z przyjętymi standardami w zakresie przewidzianym przez prawo krajowe;
 • wykonywanie kontroli doraźnych agentów obsługi naziemnej (AHAC) w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania w materiały napędowe oraz przewoźników lotniczych (AOC) w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych;
 • ocenianie dokumentacji wykonawczej agentów obsługi naziemnej (AHAC) w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania w materiały napędowe oraz przewoźników lotniczych (AOC) w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych;
 • prowadzenie spraw związanych ze zdarzeniami z udziałem materiałów niebezpiecznych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgód na wykonywanie lotów z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie statków powietrznych, w tym przewoźników spoza Rzeczpospolitej Polskiej;
 • wykonywanie kontroli doraźnych podmiotów gospodarczych, w celu zbadania sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – praca w terenie i nietypowe godziny pracy (inspekcje),
  – praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

  Inne
  Budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • szkolenie w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych DGR kat. 10;
  • dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego w szczególności z obszaru przewozu materiałów niebezpiecznych i obsługi naziemnej statków powietrznych;
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
  • prawo jazdy kat. B;
  • kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja podejmowanie decyzji, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu lotniczym lub transport;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą materiałów niebezpiecznych lub w strukturach agenta obsługi naziemnej na stanowisku koordynacyjnym;
 • szkolenie audytora wewnętrznego zgodnie z Normą ISO 9001;
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kopia prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Punkt Obsługi Klienta i Kancelaria
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy: LOL-7/3-17/2015 ”

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne:
  22 520 73 58, formalne: 22 520 74 04.