Urząd Morski w Gdyni

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw inwestycji, planowania i dokumentacji
 • w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja przygotowań dokumentacji projektowych, raportów o oddziaływaniu na środowisku oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii
 • przygotowywanie materiałów do dokumentacji przetargowej dla dokumentacji projektowej i robót inwestycyjnych, remontów bieżących i projektów unijnych, przygotowywanie projektów umów, udział w pracach komisji przetargowych
 • zbieranie i kompletowanie wniosków dotyczących planowania inwestycji i remontów
 • przygotowywanie wniosku zgodnie z ustalonymi procedurami o wartości poniżej 30 000 euro i przeprowadzenie procedury
 • przygotowywanie i uczestniczenie w naradach z Wykonawcami projektów, komórek Urzędu, przedstawicielami zewnętrznych instytucji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
  – krajowe wyjazdy służbowe,
  – zagrożenie korupcją,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
  – praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
  Narzędzia i materiały pracy:
  – komputer
  Infrastruktura – bariery architektoniczne:
  – brak windy
  – brak podjazdu
  – schodołaz
  – toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – drzwi odpowiedniej szerokości
  – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w przebiegu procesu inwestycyjnego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
  • szkolenie z zakresu prawa unijnego z zakresu przygotowania projektów do realizacji
  • szkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • znajomość procesu inwestycyjnego wraz ze znajomością przepisów związanych z przygotowaniem procesów zadań unijnych
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne (hydrotechniczne lub budowlane)
 • uprawnienia projektowe lub budowlane
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych oraz umiejętność dobrej organizacji pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze – …………………

Inne informacje:

  • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
  • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 953,17 zł
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 72 lub 58 355 34 66