Urząd Morski w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz przygotowania i obsługi formalnej inwestycji
 • w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w planowaniu przedsięwzięć (inwestycji budowlanych) przewidzianych do finansowania ze środków UE,
 • przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych o środki UE,
 • współpraca z Instytucjami: Zarządzającą, Pośredniczącą i Wdrażającą projekty,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji projektów do jednostek nadrzędnych oraz do komórek organizacyjnych Urzędu,
 • monitorowanie przebiegu realizacji i rozliczania projektów unijnych
 • udział w prowadzeniu spraw formalnych związanych przygotowaniem, zlecaniem, realizacją i sprawozdawczością pozostałych inwestycji i remontów finansowanych z budżetu państwa realizowanych przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w budynku z wejściem schodami, brak podjazdu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku są dwie windy (nie obsługują ostatniej kondygnacji).
  Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji państwowej, w zespołach projektowych zarządzających realizacją projektów infrastrukturalnych inwestycji budowlanych finansowanych z udziałem środków unijnych – w tym udział w pełnym cyklu realizacji minimum jednego, faktycznie zakończonego projektu inwestycji infrastrukturalnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad i procedur związanych z zarządzaniem, finansowaniem i rozliczaniem inwestycji budowlanych finansowanych z udziałem środków funduszy UE

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami finansowanymi z funduszy UE (lub równoważny kierunek ukończonych studiów magisterskich)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • ogólna znajomość zasad realizacji i finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji państwowej, w zespołach projektowych zarządzających realizacją projektów infrastrukturalnych inwestycji budowlanych finansowanych z udziałem środków unijnych – w tym udział w pełnym cyklu realizacji minimum jednego, faktycznie zakończonego projektu inwestycji infrastrukturalnej

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 914403 436. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91440410.