Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ogólnego bezpieczeństwa produktów
 • w Wydziale Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów Departamentu Nadzoru Rynku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania oraz czynności wyjaśniające z zakresu ogólnego bezpieczeństwa produktów w celu eliminowania z rynku produktów niebezpiecznych;
 • analizuje przepisy prawne, normy i inne dokumenty związane z tematyką bezpieczeństwa produktów i udziela odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców, konsumentów, instytucji lub organizacji w celu podnoszenia świadomości oraz wiedzy na temat praw i obowiązków konsumentów i przedsiębiorców;
 • realizuje zadania związane z uczestnictwem UOKiK w działaniach międzynarodowych, w tym wspólnotowych z zakresu bezpieczeństwa produktów (Komitetu Komisji Europejskiej ds. Dyrektywy 2001/95/WE, grupy roboczej NETWORK oraz współpracy z ramach członkostwa w organizacji PROSAFE) w celu zwiększenia efektywności działań polskich organów nadzoru rynku;
 • monitoruje i koordynuje realizację obowiązków przez Inspekcję Handlową w celu zapewnienia efektywności i spójności działań organów nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów;
 • przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa na cały etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie;
  -kontakty zewnętrzne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na VI piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa lub pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dot. ogólnego bezpieczeństwa produktów i procedury administracyjnej;
  • znajomość problematyki związanej z integracją europejską oraz prawem wspólnotowym;
  • skuteczna komunikacja;
  • rzetelność i terminowość;

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze: prowadzenia postępowań administracyjnych lub kontrolnych lub pracy w instytucjach europejskich lub we współpracy w środowisku międzynarodowym.
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych;
 • wykształcenie wyższe: prawo lub administracja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe ( np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  07-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem „DNR-S”

Inne informacje:


  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – sprawdzian wiedzy,
  – próbka pracy,
  – rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 44