Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wdrażania i administrowania systemami informatycznymi
 • w Departamencie Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Patentowy RP
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie pracy serwerów aplikacji w celu zapewnienia ciągłości pracy departamentów merytorycznych.
 • Projektowanie i opracowywanie aplikacji informatycznych, wdrażanie i administracja aplikacjami informatycznymi zgodnie z zadaniami Wydziału.
 • Przygotowywanie eksportów informacji bibliograficznej (XML) w celu zasilenia wewnętrznych i zewnętrznych systemów.
 • Opracowywanie dokumentacji projektowo-programowej i instrukcji eksploatacyjnych dla użytkowników.
 • Bieżąca obsługa informatyczna pracowników Urzędu w ramach systemu ServiceDesk – w zakresie kompetencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach, praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie.
  – Konieczność poruszania się po terenie Urzędu.
  – Konieczność wyjazdów służbowych, także zagranicznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, także dla osób na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Wiedza z zakresu Internet Information Service 7 i innych serwerów internetowych;
  • Doświadczenie w obsłudze, programowaniu i administracji bazą danych MS SQL Server;
  • Praktyczna znajomość technik programistycznych XML, XSD, XSL/XSLT, SQL;
  • Umiejętności analityczno-projektowe w zakresie systemów informatycznych;
  • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zdolność analitycznego myślenia;
  • Komunikatywność;
  • Znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie, czytanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji).

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w administrowaniu systemem SharePoint (2010 lub 2013);
 • Znajomość aplikacji Microsoft Designer;
 • Wiedza z zakresu ochrony własności przemysłowej;
 • Znajomość przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych;
 • Znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Kopie dokumentów potwierdzających roczny staż pracy na podobnym stanowisku (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r. , poz. 1228),
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Rekrutacja DI-3”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4.000 zł brutto plus dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy o służbie cywilnej z 21.11.2008 r. ( Dz. U. Nr. 227, poz. 1505. z późn. zm. )
  Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Patentowego RP) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych
  i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Techniki naboru:
  • test,
  • rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 067