Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontroli realizacji systemów wsparcia
 • w Departamencie Systemów Wsparcia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie realizacji przez podmioty zobowiązane, w tym odbiorców przemysłowych, obowiązków wynikających z systemu wsparcia wytwarzania energii w źródłach odnawialnych i w kogeneracji oraz systemu wsparcia efektywności energetycznej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizacji przez podmioty zobowiązane (w tym odbiorców przemysłowych) obowiązków wynikających z systemu wsparcia wytwarzania energii w źródłach odnawialnych i w kogeneracji oraz systemu wsparcia efektywności energetycznej,
 • umarzanie świadectw pochodzenia, świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej,
 • gromadzenie oświadczeń składanych przez odbiorców przemysłowych w związku z realizacją przez te podmioty obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa a także sporządzanie i przekazywanie do publikacji wykazów z tym związanych,
 • udział w obliczaniu jednostkowych opłat zastępczych stosowanych na potrzeby realizacji obowiązku wynikającego z funkcjonowania systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji,
 • udział w tworzeniu wewnętrznych procedur i zasad postępowania oraz udział w przygotowywaniu stanowisk i rekomendacji w obszarze dotyczącym realizowanych przez Wydział zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181, niebędący własnością URE, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne lub z zakresu ochrony środowiska lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze energetyki lub w obszarze analiz ekonomicznych lub w obszarze ochrony środowiska

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracji,
  • dobra znajomość ustawy o efektywności energetycznej w zakresie dotyczącym obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej,
  • dobra znajomość ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego,
  • dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji,
  • znajomość technicznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania rynku energii (w tym w zakresie efektywności energetycznej),
  • ­dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa w praktyce,
  • ­komunikatywność,
  • ­umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • ­umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • ­umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności dobra znajomość programu MS Excel,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie techniczne lub ekonomiczne lub z zakresu ochrony środowiska lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze postępowań administracyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 •  bardzo dobra znajomość ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracji,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o efektywności energetycznej w zakresie dotyczącym obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej,
 • bardzo dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji,
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność argumentowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DSW/WKR – specjalista”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.