Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw legislacji i obsługi prawnej
 • w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w tworzeniu prawa w obszarze działania Prezesa URE, Dyrektora Generalnego i Urzędu poprzez przygotowywanie propozycji brzmienia poszczególnych przepisów w celu zapewnienia odpowiedniego zakresu i jakości przepisów prawa kierowanych do uzgodnienia oraz przygotowywanie stanowisk do projektów aktów prawnych, umów i porozumień międzynarodowych,
 • ­udział jako przedstawiciel Prezesa URE w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach Komisji Prawniczej, a także udział w pracach ustawodawczych komitetów w Kancelarii Prezesa RM oraz komisji Sejmu i Senatu,
 • ­tworzenie projektów wewnętrznych aktów prawnych, decyzji, zarządzeń, upoważnień, pełnomocnictw oraz innych dokumentów związanych z organizacją pracy i funkcjonowaniem Urzędu,
 • ­przygotowywanie projektów opinii prawnych, wyjaśnień, informacji dotyczących stosowania i interpretacji prawa w obszarze właściwości Prezesa URE oraz Dyrektora Generalnego Urzędu,
 • ­udział w przygotowywaniu propozycji rozstrzygnięć na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez innych pracowników,
 • ­udział w upowszechnianiu wśród pracowników Urzędu znajomości aktów prawnych, ich interpretacji i orzecznictwa mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Urzędu,
 • ­udział w realizacji zadań związanych z zastępstwem procesowym, w tym przygotowywanie projektów pism procesowych oraz reprezentowanie Prezesa URE w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • ­udział w przygotowaniu projektów opinii prawnych, wyjaśnień, informacji dotyczących stosowania prawa w celu obrony stanowiska zajętego przez Rząd RP w postępowaniach toczących się przed organami Unii Europejskiej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
 • doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze energetycznym lub w obszarze obsługi prawnej lub w obszarze legislacji

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ­dobra znajomość systemu prawa, w tym zasad techniki prawodawczej oraz procesu legislacyjnego,
  • ­dobra znajomość przepisów z obszaru prawa energetycznego,
  • ­podstawowa znajomość orzecznictwa z zakresu prawa energetycznego,
  • ­dobra znajomość prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego (materialnego i proceduralnego),
  • ­podstawowa znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych,
  • ­podstawowa znajomość specyfiki rynku paliw i energii,
  • ­dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
  • ­umiejętność rozwiązywania problemów,
  • ­komunikatywność,
  • ­umiejętność pracy w zespole,
  • ­umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • ­umiejętność obsługi pakietu MS Office,

wymagania dodatkowe

 • ­rozpoczęta lub ukończona aplikacja legislacyjna lub rozpoczęta lub ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka,
 • ­uprawnienia radcy prawnego lub adwokata,
 • ­znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • ­doświadczenie zawodowe w obszarze postępowań administracyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ­kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  16-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DPR – specjalista”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  W ofercie należy podać adres e-mail i nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego, i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.