Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw integracji rynków
 • w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zasad dostępu do sieci przesyłowych w szczególności alokacji zdolności przesyłowych, zarządzania ograniczeniami systemowymi oraz bilansowania systemu przesyłowego energii elektrycznej,
 • udział we współpracy międzynarodowej regulatorów, w tym opiniowanie wspólnych zasad dostępu do sieci przesyłowych oraz zasad handlu transgranicznego energią elektryczną,
 • monitorowanie funkcjonowania operatorów systemów przesyłowych pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wymierzenia kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zasad dostępu do sieci przesyłowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach udzielenia i cofania zwolnienia z obowiązku świadczenia usług przesyłowych,
 • opiniowanie projektów decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie współkorzystania lub dostępu do infrastruktury technicznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
  i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181, niebędący własnością URE, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne lub ekonomiczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze energetycznym lub obszarze postępowań administracyjnych lub obszarze obsługi prawnej lub obszarze analiz ekonomicznych

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość rynku energii elektrycznej w Polsce
  • podstawowa znajomość ekonomicznych i technicznych aspektów funkcjonowania systemów elektroenergetycznych
  • dobra znajomość prawa energetycznego – krajowego i europejskiego w zakresie energii elektrycznej
  • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
  • dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2)
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność argumentowania
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność pracy z trudnym klientem
  • umiejętność obsługi pakietu Ms Office

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub techniczne lub ekonomiczne lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej lub w obszarze analiz ekonomicznych
 • biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1)
 • znajomość języka rosyjskiego lub języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • bardzo dobra znajomość prawa energetycznego – krajowego i europejskiego, w zakresie energii elektrycznej
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE
 • dobra znajomość specyfiki sektora elektroenergetycznego na świecie
 • dobra znajomość ekonomicznych i technicznych aspektów funkcjonowania systemów elektroenergetycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.)

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DRR – specjalista WIR”

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego dopuszczonych zostanie nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.