Urząd Statystyczny w Rzeszowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw organizacji badań statystycznych dot. podróży
 • w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej – Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  ul. Jana III Sobieskiego 10
  35 – 959 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów
 • Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  ul. Jana III Sobieskiego 10
  35 – 959 Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w pracach organizacyjnych w zakresie badań statystycznych dot. podróży
 • Udział w przygotowaniu wzorów formularzy i ankiet do badań w zakresie podróży oraz założeń do systemów informatycznych przetwarzających dane z badań statystycznych
 • Przeprowadzanie analizy zebranych danych z badań statystycznych oraz dokonywanie oceny otrzymanych wyników
 • Udział w przygotowywaniu analiz i opracowań dotyczących badań z zakresu podróży

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca w siedzibie Urzędu
  – Praca przy komputerze
  – Wykonywanie zadań pod presją czasu
  – Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy
  – Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
  – Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind

  Inne
  Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Rzetelność i terminowość
  • Orientacja na cele
  • Dobra organizacja własnej pracy
  • Doskonalenie zawodowe
  • Znajomość zasad przygotowywania badań statystycznych
  • Umiejętność myślenia analitycznego
  • Umiejętność myślenia syntetycznego/systemowego
  • Inicjatywa
  • Umiejętność poszukiwania informacji
  • Kreatywność
  • Otwartość na zmiany
  • Umiejętność prowadzenia wystąpień
  • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
  • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe matematyczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zasad prezentacji danych statystycznych
 • Umiejętności redakcyjne
 • Doświadczenie 1 rok w prowadzeniu badań i analiz statystycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  ul. Jana III Sobieskiego 10
  35 – 959 Rzeszów
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 3/2015”

Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305