Urząd Statystyczny we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Ośrodku Statystyki Samorządów Terytorialnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  ul. Oławska 31
  50-950 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie merytoryczne i organizacyjne nad sprawozdawczością dotyczącą stanu należności i zobowiązań jednostek zaliczanych do sektora instytucji rządowych i samorządowych, kontrola i analiza danych wynikowych oraz ich akceptacja w porozumieniu z departamentem autorskim GUS.
 • Weryfikowanie listy jednostek sektora finansów publicznych.
 • Opracowywanie danych i Kwestionariusza dotyczącego jednostek kontrolowanych przez instytucje rządowe i samorządowe, które zostały zaklasyfikowane poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Unii Europejskiej.
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zespołu ds. Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych oraz udział w posiedzeniach zespołu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – prowadzenie prac analitycznych
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin
  – praca administracyjno-biurowa
  – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze
  – oświetlenie naturalne i sztuczne
  – możliwość poruszania się po budynku – obecność wind
  – drzwi odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  – wejście do budynku bez barier architektonicznych
  – odpowiednio dostosowana 1 toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prac analitycznych lub w obszarze metodologii badań statystycznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • wysoki poziom kultury osobistej
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • kreatywność

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień ekonomicznych w szczególności systemu finansów publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  24-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Wydział Kadr i Szkolenia
  50-950 Wrocław
  ul. Oławska 31, pok. nr 501
  Z dopiskiem – Oferta nr 1/2/2015

Inne informacje:

  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o kolejnych etapach naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata.
  Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym
  w siedzibie Urzędu, w biuletynie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-71) 37 16 416.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.