Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z dopuszczeniem do eksploatacji pojazdów kolejowych i ich rejestracją
 • w Wydziale Rynku Pojazdów w Departamencie Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania, przedłużania, zmiany, odnowienia i cofnięcia zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdów kolejowych oraz kolejnych pojazdów zgodnych z dopuszczonym typem;
 • prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu oraz nadania lub zmiany europejskiego numeru dla pojazdów kolejowych, w tym w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków UE;
 • prowadzenie krajowego rejestru pojazdów kolejowych;
 • współpraca przy realizacji zadań całego Wydziału Rynku Pojazdów w celu przygotowania projektów informacji w zakresie stosowania przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących transportu kolejowego, w szczególności w zakresie eksploatacji typów pojazdów kolejowych, w odniesieniu do inwestycji współfinansowanych ze środków UE;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UTK w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa. Zagrożenie korupcją. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
  Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
  • znajomość KPA,
  • znajomość rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet MS Office)
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 170408.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl
Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem znajomości języka angielskiego oraz znajomości obsługi komputera.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749-15-20.