Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw regulacji i dostępu do infrastruktury kolejowej
 • w Wydziale Regulacji w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z urzędu lub na wniosek stron w celu zapewnienia przez zarządców kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej równoprawnego oraz niedyskryminującego dostępu do tej infrastruktury;
 • rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych oraz prowadzenie postępowań wszczętych z urzędu w celu równoprawnego i niedyskryminującego przydzielania tras pociągów i korzystania przez przewoźników z przydzielonych tras;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji zastępującej umowę o udostępnienie infrastruktury kolejowej, zatwierdzenia umów ramowych oraz wyrażenia zgody przez Prezesa UTK na rozwiązanie umowy;
 • opracowywanie stanowisk merytorycznych do spraw prowadzonych przed sądami w celu prezentacji stanowiska Prezesa UTK;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji administracyjnej dotyczącej otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej;
 • uczestnictwo w grupach roboczych Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG-Rail) w celu prezentowania stanowiska Prezesa UTK.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.
  Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
  Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym w zakresie regulacji transportu kolejowego,
  • wiedza z zakresu funkcjonowania transportu kolejowego,
  • znajomość KPA,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (w szczególności w zakresie MS Excel),
  • komunikatywność,
  • umiejętności analityczne.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie: prawo, administracja, transport, ekonomia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 169098.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy wraz ze sprawdzeniem znajomości języka angielskiego,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.

  Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html