Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw prawnych
 • w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie realizacji zadań przez Oddziały Terenowe UTK w zakresie prowadzonych działań kontrolnych;
 • koordynowanie przeprowadzania doraźnych postępowań wyjaśniających przez Oddziały Terenowe UTK;
 • monitorowanie realizacji przez Oddziały Terenowe zadań w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • przygotowywanie prezentacji i analiz miesięcznych z działalności Oddziałów Terenowych UTK i Departamentu Nadzoru;
 • opracowywanie projektów dokumentacji w sprawach kierowanych do rozpatrzenia przez sąd;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz projektów innych pism związanych z prowadzonymi sprawami, postępowaniami;
 • weryfikacja pod kątem formalno-prawnym dowodów i wniosków w postępowaniach przygotowawczych przed wszczęciem postępowania administracyjnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
  Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym lub w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych lub w zakresie stosowania prawa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • znajomość ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych;
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office;
  • umiejętność obsługi serwisów informacji prawnej, np. LEX.

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Kodeks cywilny;
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 168638
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.