Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontroli i audytów
 • w Wydziale Planowania i Koordynacji w Departamencie Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie działań kontrolnych i audytowych w celu zapewnienia nadzoru nad wydanymi przez Prezesa UTK certyfikatami bezpieczeństwa, autoryzacjami bezpieczeństwa i świadectwami bezpieczeństwa oraz certyfikatami ECM;,
 • prowadzenie czynności kontrolnych i audytowych w ramach nadzoru nad podmiotami rynku kolejowego;
 • analizowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego w celu weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia postępowania;
 • prowadzenie czynności nadzorczych w celu weryfikacji skarg dotyczących bezpieczeństwa kolejowego wpływających do Prezesa UTK;
 • udział w postępowaniach administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa kolejowego;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UTK w celu realizacji zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 • opracowywanie materiałów analitycznych dotyczących realizacji planowych i doraźnych działań nadzorczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją.
  Praca administracyjno – biurowa.
  Krajowe wyjazdy służbowe – udział w kontrolach.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
  Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym lub w zakresie audytowania systemów zarządzania lub w zakresie analizy danych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia audytora SMS lub MMS lub ISO;
  • znajomość ustawy o transporcie kolejowym;
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • wiedza z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym;
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office;
  • umiejętność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie transportu kolejowego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora SMS lub MMS lub ISO.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 169678.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem znajomości języka angielskiego oraz umiejętności obsługi komputera.
  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru oraz poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.

  Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html