Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw pomiarów hydrograficznych
 • Centrum RIS

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Żeglugi Śródlądowej
  70-207 Szczecin, pl. Batorego 4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie,projektowanie i wykonywanie pomiarów pozycjonowania geograficznego oraz pomiarów hydrograficznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzeętu nawigacyjno-pomiarowego oraz oprogramowania hydrograficznego
 • wykonywanie pomiarów terenowych technologii GNSS/RTK;
 • weryfikacja,przetwarzanie,postprocessing i analiza zebranych danych pomiarowych,w tym też wykonywanych przez inne upoważnione podmioty gospodarcze,osoby prawne i fizyczne;
 • dystrybucja elektronicznych map nawigacyjnych;
 • planowanie,tworzenie oraz bieżąca aktualizacja komórek IENC,geobaz danych i metadanych pod kątem danych batymetrycznych;
 • kontrola pozycji oznakowania nawigacyjnego i wykonanych pomiarów batymetrycznych;
 • obsługa i konfiguracja specjalistycznego sprzętu pomiarowego i dbałość o sprzęt,części zamienne i materiały;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami,administracją drogi wodnej(min.RZGW,WSA Eberswalde,Urząd Morski)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w podstawowym 8 godz.
  wymiarze pracy;
  -praca na jednostkach pływających i w
  biurze;
  -praca w terenie, w trudnych
  warunkach hydrometeorologicznych;
  -wysiłek fizyczny związany z
  transportem, montażem i obsługą
  sprzętu pomiarowego do 50kg.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca przy komputerze;
  -obsługa sprzętu specjalistycznego;
  -brak podjazdu dla osób
  niepełnosprawnych;
  -brak odpowiednio dostosowanych
  toalet dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z pomiarami hydrograficznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień Hydrografa klasy B;
  • udokumentowane 2-letnie doświadczenie praktyczne w zakresie pomiarów hydrograficznych;
  • znajomość oprogramowania Qinsy Survey w aktywizacji postprocessingu danych z echosondy wielowiązkowej;
  • praktyczna wiedza potrzebna do obsługi sprzętu pomiarowego (echosonda jedno i wielowiązkowa,systemy pozycjonowania)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania specjalistycznego oprogramowania typu: ArcGIS,CARIS;
 • znajomość norm i przepisów dotyczących produkcji śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych IENC
 • prawo jazdy kl.B;
 • język angielski – poziom komunikatywny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  26-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Żeglugi Śródlądowej
  plac Batorego 4/29
  70-207 Szczecin

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane(liczy się data stempla pocztowego)i zostaną komisyjnie zniszczone.Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.