Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw badań GMO
 • w Laboratorium Wojewódzkim WIORIN w Rzeszowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
  35-101 Rzeszów, ul. Langiewicza 28

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rzeszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie próbek materiału roślinnego zgodnie z obowiązującą procedurą badawczą w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności GMO,
 • prowadzenie nadzoru nad próbkami przeznaczonymi do badania GMO oraz prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej tych próbek,
 • koordynowanie zakresu walidacji metody badawczej, zbieranie danych dotyczących zapewnienia jakości badań, sprawdzanie odpowiednich zapisów dotyczących sposobu walidacji w celu zapewnienia jokości badań,
 • planowanie zakupów, przygotowywanie roztworów niezbędnych do uzyskania wysokiej jakości wyników badań, prowadzenie rozchodu odczynników chemicznych,
 • sprawdzanie WPIP w pracowni GMO, monitorowanie warunków środowiska urządzeń i pomieszczeń zgodnie z wymaganiami procedur badawczych,
 • systematyczne pogłebianie wiedzy w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz Systemu Zarządzania Labortaorium,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wzorów i materiałów odniesienia w pracowni GMO oraz prowadzenie nadzoru nad warunkami ich przechowywania i stosowannia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  praca przy obsłudze sprzętu laboratoryjnego,
  praca przy mikroskopie,
  praca w pozycji wymuszonej – siedzącej i stojącej,
  kontakt z odczynnikami chemicznymi,
  gotowość do wyjazdów szkoleniowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach laboratoryjnych na parterze,
  budynek siedziby WIORIN nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
  sanitariaty nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w laboratorium biologicznym lub fitosanitarnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz przepisów wykonawczych
  • znajmość ustawy o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie Systemu Zarządzania Laboratorium

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń z których wynika wymagane 2 letnie doświadczenie zawodowe w laboratorium biologicznym lub fitosanitarnym

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  20-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Langiewicza 28
  35-101 Rzeszów

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane ( wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu http://piorin.gov.pl/pk-praca/.Ofery przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Tylko osoby których oferty spełniły wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  Metody i techniki zastosowane w naborze:
  test wiedzy, jeżeli do II etapu postępowania zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będa do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie zostana komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 178500377