Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • Laboratorium – Pracownia w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  ul. Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów terenowych hałasu, powietrza atmosferycznegoi gazów odlotowych zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
 • Obsługa, sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego niezbędnego do wykonywania pobierania próbek i pomiarów terenowych.
 • Sporządzanie „Sprawozdań z badań”.
 • Prowadzenie kontroli jakości poprzez wykonywanie próbek kontrolnych, udział w badaniach biegłości organizowanych przez uprawnione jednostki.
 • Uczestniczenie we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji metod, szacowania niepewności, audytach, działaniach korygujących i zapobiegawczych.
 • Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników, szkła i sprzętu według obowiązujących instrukcji i procedur.
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie przy różnych warunkach pogodowych i uciążliwościach.
  Praca na wysokości.
  Praca w porze nocnej (pomiary hałasu w środowisku).
  Wysiłek fizyczny.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy, praca na parterze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • działania w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • samodzielność podejmowania decyzji
  • prawo jazdy kat B

wymagania dodatkowe

 • praca związana z analityką laboratoryjną
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w obszarze ochrony środowiska.
 • wykształcenie wyższe chemiczne
 • prawo jazdy kat C

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  14-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć nr ogłoszenia.
  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odbierane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone