Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. badań fizykochemicznych
 • Laboratorium – Pracownia w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie próbek od klientów i wykonywanie oznaczeń fizyko-chemicznych zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
 • Obsługa, sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego nezbędnego do wykonywania badań zgodnie z instrukcjami i procedurami.
 • Przygotowywanie i sprawdzanie odczynników i szkła.
 • Dokumentowanie poszczególnych etapów pracy (w tym karty kontroli, wzorcowań, sprawdzeń).
 • Prowadzenie kontroli jakości poprzez wykonywanie próbek kontrolnych, udział w badaniach biegłości,
 • Uczestniczenie we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji metod, szacowaniu niepewności, audytach wewnętrznych i zewnętrznych, działaniach korygujących i zapobiegawczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Kontakt z substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi oraz materiałami zakaźnymi. Wykonywanie pracy w pozycji stojącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba inspektoratu: budynek dwupiętrowy, praca na parterze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • działania w sytuacjach nieprzewidzianych.

wymagania dodatkowe

 • praca związana z analityką laboratoryjną
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 0,5 roku w obszarze ochrony środowiska.
 • wykształcenie wyższe chemiczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie odbytych staży
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  26-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Piotra Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:


  Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia. Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
  W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odbierane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.