Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw budżetowo-księgowych
 • w Wydziale ds. Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  40-036 Katowice,
  ul. Wita Stwosza 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wystawia faktury sprzedaży, prowadzi rejestr faktur sprzedaży i zakupu w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z kontrahentami;
 • kontroluje, rozlicza i przygotowuje do egzekucji należności w celu zapewnienia realizacji planu dochodów oraz terminowego regulowania należności i zobowiązań;
 • kontroluje faktury pod względem formalnym i rachunkowym, likwiduje i przygotowuje do realizacji w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń;
 • wprowadza i przetwarza dokumenty księgowe do systemu finansowo-księgowego w celu rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • rozlicza mandaty oraz bloczki mandatowe, przygotowuje zestawienia do Urzędu Wojewódzkiego w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca siedząca w siedzibie urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca z użyciem komputera, budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda),

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w dziale finansowo-rachunkowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych;
  • umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • 1 rok doświadczenia w sektorze finansów publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  21-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Wita Stwosza 2
  40-036 Katowice

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
  Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem www.katowice.wios.gov.pl w zakładce praca w WIOŚ. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne można odebrać w komórce Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia w terminie dwóch miesięcy od publikacji wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze:
  1 840,00 zł. brutto.
  Dodatkowe informacje tel. 32 20 17 610.