Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom, ochrony przed hałasem oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
 • w Dziale Inspekcji Delegatury WIOŚ w Białej Podlaskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Biała Podlaska
 • Delegatura WIOŚ w Białej Podlaskiej, ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • współdziałanie w akcjach dot. poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia, badanie przyczyn powstania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii, opracowywanie projektów opinii i raportów o bezpieczeństwie dla zakładów dużego ryzyka,
 • przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzeń pokontrolnych, wystąpień, decyzji administracyjnych),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, ochrony przed hałasem oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z działalności kontrolnej dla potrzeb GIOŚ i innych organów,
 • prowadzenie bazy danych i rejestrów z zakresu przypisanego do stanowiska oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do ISWK,
 • przyjmowanie interwencji i wniosków oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa,
 • współpraca, w zakresie przypisanym do stanowiska, z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu oraz praca w terenie (kontrole podmiotów korzystających ze środowiska),
  możliwość prowadzenia samochodu służbowego,
  nietypowe godziny pracy (dyżury na wpadek poważnych awarii),
  zagrożenie korupcją,
  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa itd. lub prowadzenie kontroli w innych urzędach).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Delegatury WIOŚ w Białej Podlaskiej posiada zabudowę parterową. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Brak pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Otoczenie budynku nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Narzędzia pracy: praca przy komputerze do 4 godzin dziennie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska lub pokrewnych nauk przyrodniczych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbach ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość oraz umiejętność interpretacji przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, ochrony przed hałasem oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,
  • znajomość przepisów Kpa,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewnych nauk przyrodniczych,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Obywatelska 13
  20-092 Lublin

Inne informacje:

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostaje po skończeniu przyjmowania ofert na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  Etap 1: analiza spełniania wymagań niezbędnych,
  Etap 2: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań a następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
  Etap 3: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
  Do etapu 2 przechodzą kandydaci spełniający wymogi formalne oraz niezbędne. O terminie etapu 2 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. O terminie etapu
  3 zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po zakończeniu etapu
  2 Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia. Dodatkowe informacje 81-718-62-45.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.