Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu-w Pracowni analiz manulanych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Czarna Rola 4
  61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła
 • 64-920 Piła
  ul. Motylewska 5a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • Pobieranie próbek i wykonywanie badań wód, ścieków, gleb i odpadów w terenie,
 • Wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku,
 • Obsługa i nadzór na powierzonym wyposażeniem pomiarowym,
 • Wykonywanie wszystkich czynności i prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z wdrożonym w Laboratorium systemem zarządzania,
 • Prowadzenie pojazdu służbowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w laboratorium oraz w terenie,
  – prowadzenie pojazdów do 3,5 t,
  – praca przy komputerze,
  – wyjazdy służbowe,
  – konieczność przenoszenia ciężkiego sprzętu i pojemników z próbkami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W miejscu pracy występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie chemii, fizyki, biologii lub pokrewne,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office, MS Excel, Outlook Express),
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność pływania,
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie chemii, fizyki, biologii lub pokrewne,
 • doświadczenie w zakresie ww. zadań przewidywanych do wykonywania na stanowisku pracy,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy
 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełniane wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Czarna Rola 4
  61-625 Poznań
  koniecznie z dopiskiem -Oferta nr 8/2015

Inne informacje:

  Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.